VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
17. júna 2024 / Meniny má Adolf

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky občianskeho združenia eduPRELIEZKA, o.z

 

 1. Združenie

OZ eduPRELIEZKA, IČO: 50718223, so sídlom: Lipského 6, 841 01 Bratislava, zap. v registri   MV SR VVS/1-900/90-506 22 (ďalej len „Združenie“) vykonáva aktivity v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Združením a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré je žiakom/študentom (ďalej len „Klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

 1. Prihlásenie sa do kurzu
 2. Zmluvný vzťah medzi Združením a Klientom vzniká buď na základe vypísanej a Klientom podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky, alebo v elektronickej podobe vypísaním a prihlásením sa cez formulár – registračnú prihlášku na webovej stránke www.kruzkypredeti.sk. Vypísaním registračnej prihlášky a jej odoslaním je Klient záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.
 3. Združenie vykonáva viacero druhov kurzov, pričom podmienky vedenia týchto kurzov sú osobitne uvedené pri každom druhu kurzu a majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Klient môže od zmluvy odstúpiť, a to iba písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Táto písomná odhláška musí byť Združeniu doručená. Prípad odstúpenia od zmluvy a storno poplatkov je upravený v článku V. (Storno podmienky).

 

III. Organizácia výučby

 1. Spôsob organizácie kurzu, jeho priebeh, časy a podmienky sú uvedené v podmienkach vedenia konkrétneho kurzu uvedeného na www.kruzkypredeti.sk

 

 1. Platba
 2. Platby za kurz (ďalej tiež „kurzovné“) je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky v ktorej je vedený účet Združenia.
 3. Číslo účtu Združenia a variabilný symbol je uvedený v pokynoch k úhrade, ktoré Klient obdrží po predložení alebo zaslaní registračnej prihlášky.
 4. Splatnosť kurzovného je najneskôr jeden deň pred zahájením kurzu. V deň zahájenia výučby kurzu musí byť platba pripísaná na účte Združenia inak má Združenie právo nepripustiť dieťa na výučbu kurzu až do zaplatenia kurzovného. Uvedené sa vzťahuje aj na platenie kurzovného v splátkach, ak je to pri jednotlivých kurzoch možné.
 5. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane Klient pri plnení záväzkov zo zmluvy o poskytnutí kurzu do omeškania, môže si Združenie okrem zákonného úroku z omeškania uplatňovať aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj na omeškanie jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného v splátkach. V prípade, ak Združenie z dôvodu omeškania Klienta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi je Klient povinný uhradiť Združeniu zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

 

 1. Storno podmienky
 2. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kurze zo strany Klienta, vrátenie už zaplateného kurzovného a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 14-tého dňa pred zahájením prvého dňa výučby kurzu. Ak v tejto lehote už Klient za kurz zaplatil, celý poplatok mu bude vrátený do 14 dní;
  b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 20 % z ceny kurzovného: v lehote 14 dní pred zahájením prvého dňa výučby kurzu, vrátane, do zahájenia prvého dňa výučby. Zvyšná časť už zaplateného kurzovného bude Klientovi vrátená;
  c.) odstúpenie so 100% storno poplatkom vo výške kurzovného po zahájení prvého dňa výučby kurzu, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť Klienta na výučbe;
  d.) pri odstúpení od zmluvy po zahájení prvého dňa kurzu kedykoľvek počas trvania kurzu sa kurzovné alebo jeho alikvótna časť nevracia, iba ak Klient preukáže, že jeho dieťa nie je spôsobilé z vážnych  zdravotných dôvodov sa kurzu zúčastniť.
 3. Združenie si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom Klientov nižším ako je najnižší počet uvedený v Podmienkach jednotlivých kurzov, pričom Klientovi  umožní pokračovať v inom kurze na rovnakej vedomostnej úrovni.
 4. Združenie si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti
  a) ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude Klient o tomto bezodkladne informovaný;
  b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Združením, vzniká  Klientovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
  c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky Klienta prevedená na účet do 14 dní.
 5. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú na prípady, kedy Združenie poskytlo Klientovi možnosť zúčastniť sa kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. Združenie môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci Klienti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Združenia. V takomto prípade Združenie obratom vráti Klientovi už zaplatený poplatok za kurz.
 3. Združenie si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Klientom a zrušiť ju bez náhrady účasti dieťaťa v inom kurze, a to v prípade, ak dieťa svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Združenia, MŠ alebo ZŠ, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 4. Združenie je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Klient neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

VII. Foto a Videozáznam

Prihlásením dieťaťa do kurzu Klient vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením a spracovávaním fotografií a ilustračných videí z kurzu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Združenie je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z kurzov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu Združenia a jeho aktivít. Tento súhlas môže Klient kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu písomne odvolať.

 

VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov – VŠETKY INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 1. Klient výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Združenia sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
 2. Klient prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v prihláške sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Združenie si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich uverejnením na www.kruzkypredeti.sk.
 3. Združenie bude vykonávať komunikáciu s Klientom najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok, alebo iných písomných oznámení. Všetky listové zásielky, oznámenia a právne úkony, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vykonané písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. V prípade ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.
 4. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba – podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 5. Akékoľvek spory alebo nezhody medzi Združením a Klientom budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči budúcemu Klientovi podpísaním registračnej prihlášky alebo odoslaním elektronickej registračnej prihlášky budúcim Klientom.
 7. Budúci Klient podpísaním registračnej prihlášky alebo zaslaním elektronickej registračnej prihlášky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 8. Klient prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito súhlasí.

 

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.09.2017.